Úvodní stránka > Aktuality > K 30.4.2017 vyšel Vojenský geografický obzor č. 1/2017.

K 30.4.2017 vyšel Vojenský geografický obzor č. 1/2017.

VOJENSKÝ GEOGRAFICKÝ OBZOR
Sborník geografické služby AČR
Vydává Ministerstvo obrany ČR, geografická služba AČR
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad


Čs. odboje 676
518 16 Dobruška
IČO 60162694
MK ČR E 7146
ISSN 1214-3707
PERIODICITA: dvakrát za rok.

Tiskne Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Čs. odboje 676, 518 16 Dobruška
Neprodejné. Distribuce dle zvláštního rozdělovníku.
Elektronická podoba sborníku: http://www.vgo.army.cz,
http://portal.vghur.acr/wwwgeo/dokumenty/periodika/s_dokum_vgo.php.
Za obsah článků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí.
Tento výtisk neprošel jazykovou korekturou.

Šéfredaktor: Ing. Luděk Břoušek
Zástupce šéfredaktora: mjr. Ing. Zdeněk Kuběnka
Členové redakční rady: Ing. Libor Laža, kpt. Ing. Přemysl Janů
Redakce: Ing. Luděk Břoušek
Grafická úprava a zlom: Ing. Libor Laža

Adresa redakce:
VGHMÚř, Čs. odboje 676, 518 16 Dobruška
tel. 973247803, 973247511, fax 973247648
CADS: vgo@vghur.acr
e-mail: vgo@vghur.army.cz

Vojenský geografický obzor, rok 2017, č. 1.
Vydáno 30. 4. 2017.

Nahoru